Souhlas se zpracováním osobních údajů Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení : ………………………………………………………..…………………………………….

Narozen/á: ………………………………………………………..…………………………………….

Bytem: ………………………………………………………..…………………………………….

(dále jen „Subjekt údajů“) uděluji tímto firmě Zuzana Popikova Dobré Ghí,Lukesova 311,Ústí nad Orlicí 562 01 IČ01218174, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno, příjmení a titul, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo.

2. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních, reklamních a marketingových nabídek Správce

3. Doba zpracování osobních údajů je dva roky od udělení tohoto souhlasu, nebo po dobu trvání smlouvy a následně ještě dva roky od jejího ukončení atd.

4. Osobní údaje nemohou být poskytnuty třetím osobám.

5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

V ………………………………… dne …………………………

……………………………………………

podpis subjektu údajů